Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beadványt korábban nem tették közzé és nem is adta be más folyóirathoz.
  • Minden szerzőtárs tud a benyújtásról.
  • Minden hozzájáruló szerepel a szerzők között vagy a köszönetnyilvánításban.
  • A benyújtási fájl OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF dokumentumfájl formátumban van.
  • Ahol rendelkezésre álltak, megadtuk a referenciák DOI linkjét (https://... formátumban) és az online elérhetők URL-jét.
  • A szöveg egyrészes; 12 pontos betűtípust használ; aláhúzás helyett dőlt betűt alkalmaz (kivéve az URL címeket); és az összes ábra és táblázat a megfelelő ponton van a szövegben.
  • A szöveg betartja a szerzői útmutatásokban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeket.

Szerzői útmutatók

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely által kiadott, az MTA Szociológiai Bizottsága által „A” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) folyóirat.  

A Socio.hu magyar nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, doktori téziseket, könyvrecenziókat és konferencia-beszámolókat – fogad el.

A kéziratokkal szemben támasztott követelmények a következők.

1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol nem állnak bírálat alatt.

2. Formai követelmények:
• DOC (DOCX), RTF vagy ODT formátum,
• Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz; javasoljuk, hogy a formázás egyéb, itt nem említett elemei ne legyenek túl bonyolultak, illetve, hogy a címsorok legyenek egyértelműek.
• Terjedelem: tanulmányok esetén 30.000–80.000 karakter, recenziók esetében 10.000–30.000 karakter.

3. A kézirat tartalmazzon absztraktot (max. 2000 karakter) és 3-4 kulcsszót magyar és angol nyelven, valamint angol nyelvű címet.

4. A kézirat elején külön címoldalon szerepeljen a szerző(k) tudományos affiliációja és beosztása, legmagasabb tudományos/egyetemi fokozata,  valamint e-mail címe és a szerző(k) nevéhez linkelhető honlap(ok), szakmai profilok és/vagy önéletrajzok címe.

5. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. 

Formai útmutató, példák

Szövegközi hivatkozás (Kovács 2010); (Kovács et al. 2010); (Kovács–Horváth 2010) vagy: Kovács (2010) szerint…

Szövegközi hivatkozás idézet esetén (Kovács 2010:123); (Kovács et al. 2010:312–313)

Hivatkozások

[könyv]

Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest: TÁRKI. http://dx.doi.org/10.1057/9781137343758.

Banfield, E. C. (1958) The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe–Illinois: The Free Press.

Cs. Czachesz E. – Radó P. (2009) Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. Budapest: OFI.

Kemény I. – Janky B. – Lengyel G. (2004) A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségi Kutatóintézet.

Kopp M. (szerk.) (2008) Magyar lelkiállapot 2008. Budapest: Semmelweis.

[fejezet könyvben]

Keller T. – Sik E. (2009) A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata. In Tóth I. Gy. (szerk.) Tárki Európai Társadalmi Jelentés. Budapest: Tárki, 167–182.

Wasilewski, J. (2001) Three Elites of the central/East European Democratization. In Markowski, R. – Wnuk-Lipinski, E. (szerk.) Transformative Paths in Central and Eastern Europe. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, 133–142.

Harel, A. (1996) The Boundaries of Justifiable Tolerance: A Liberal Perspective. In Heyd, D. (szerk.) Toleration. An Elusive Virtue. Princeton: Princeton University Press, 114–127. http://dx.doi.org/10.1515/9781400822010.114.

[folyóiratcikk]

Adam, B. D. – Husbands, W. – Murray, J. – Maxwell, J. (2005) AIDS Optimism, Condom Fatigue, or Self-Esteem? Explaining Unsafe Sex Among Gay and Bisexual Men. The Journal of Sex Research, 3, 238–248. http://dx.doi.org/10.1080/00224490509552278.

Csanádi G. et al. (2006) Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom 1, 73–92.

[sorozat része]

Tardos K. (2012) A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére. In Messing V. – Ságvári B. (szerk.) Közösségi viszonyulásaink. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban. Szociológiai Tanulmányok 1. Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet, 76–101.

[kézirat]

Tomay K. (2008) Dzsentrifikáció Budapesten az ezredfordulón – a belső-pesti területek átalakulása. PhD disszertáció. Kéziratban. Budapest: ELTE TáTK.

[online]

Baldock D. et al. (2001) The nature of rural development: towards a sustainable integrated rural policy in Europe. A Ten-Nation Scoping Study for WWF and gB countryside Agencies, Institute for European Environmental Policy. Elérhető: http://www.ieep.eu/assets/78/natureruraldevelopment.pdf [Letöltve: 2012-10-10].

[szerző nélküli dokumentumok, kutatási zárójelentések stb.]

Ageing Report (2009) Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060). Luxembourg: European commission Economic and Financial Affaires. Elérhető: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication 14992_en.pdf [Letöltve: 2012-07-30].

A Zotero hivatkozáskezelőben használható Socio.hu hivatkozási stílus letölthető itt.

6. A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a Hivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben a publikáció rendelkezik vele). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

7. A táblázatok és ábrák a szövegben szerepeljenek. A táblázatok/ábrák előtt külön sorban szerepeljen a táblázat/ábra sorszáma és a táblázat/ábra címe. Korábban publikált táblázat/ábra esetében a táblázat/ábra alatt szerepeljen az eredeti forrás. Az ábrák/képek jó minőségű változatát külön fájlban is kérjük mellékelni, a diagramok esetében pedig kérjük, küldjék el a forrásfájlt is.

8. A főszöveg kiegészítését tartalmazó lábjegyzeteket arab sorszámozással illesszék a szövegbe. A lábjegyzetek ne tartalmazzanak irodalmi hivatkozást, azokat a főszövegben kérjük feltüntetni.

9. A cikkekhez mellékletként szívesen fogadunk bélyegképet, mely a folyóirat aktuális számának tartalomjegyzékében fog megjelenni.

10. Recenzió esetén a cím alatt kérjük megadni a recenzált kiadvány pontos adatait; konferencia esetén a konferencia címét, helyét és időpontját.

Köszönjük, hogy cikke elküldése előtt figyelembe veszi fenti kéréseinket.

Adatvédelmi nyilatkozat

Privacy statement

We take our responsibility to process your personal data in a fair and transparent way seriously. Socio.hu Social Science Review follows the COPE Core Practices.

We collect and manage user data according to the following policy: 

Why we collect your data:
Registering and creating an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author, as a reviewer, or as an editor. When registering an account, we ask you to log in and provide your name, email address, profession, and – if applicable – academic affiliation.
As an author: The personal data submitted will be used in the review process – which is double-blind – and will eventually become a part of the published article in order to attribute your work and the provenance thereof correctly.
As a reviewer: After an invitation by the editors and your registration, your data will be used as a contact address during the review process solely by the editors. Your data will not be shared publicly and will only be accessible to the editors and system administrators of Socio.hu Social Science Review. The data will only be used in connection with this journal.

Why we store your data:
Published personal data that accompanies an article forms part of the official published record in order to document the provenance of the work and to attribute the work correctly.
What to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed:
As an author:
You are able to view, change, and remove your data associated with your profile. Should you choose to delete your account completely, please contact us at socio.hu@tk.hu. To conform to publication ethics and best practice, any personal data that is published alongside an article cannot be removed.
As a reviewer:
If you would no longer like to be registered as a reviewer, you can edit your profile. This will remove your role as a reviewer, and you will not receive any more review requests. However, any existing reviews you may have carried out will remain.

Indexing

Socio.hu Social Science Review is currently indexed by CEEOL (Central and Eastern European Online Library), MTMT (Hungarian Scientific Bibliography) and Matarka (Hungarian Periodicals Table of Contents Database).

Archiving

Socio.hu Social Science Review is archived by REAL, the Repository of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Additionally, the PKP Preservation Network (PN) provides free preservation services for any OJS journal that meets a few basic criteria. The PKP PN plugin for OJS 3 is currently in development and will be available in the plugin gallery at the end of 2022.